KategoriePolityka prywatności

Polityka prywatności określa, w jakim celu i w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane oraz chronione dane osobowe Użytkowników korzystających z Portalu.
1. Definicje i skróty
RODO - należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Użytkownik – osoba odwiedzająca Portal.
Portal – strona internetowa dostępna pod adresem www.imprezowoplenerowo.pl.
Redakcja – należy przez to rozumieć zespół osób, który administruje Portalem.
2. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest MEDIATA PROMOTION Beata Brusińska-Kałuża z siedzibą w Człuchowie przy ul. Polnej 5A.
3. Źródło pozyskiwania danych osobowych
Dane użytkowników pozyskiwane są podczas korzystania z Portalu, w szczególności z formularza kontaktowego, gdzie użytkownik podaje dane, które są przetwarzane w celu świadczenia użytkownikom poszczególnych usług.
4. Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przy korzystaniu z elektronicznego formularza kontaktowego na Portalu przetwarzane są następujące dane osobowe: adres e-mail.
5. Cel przetwarzania danych osobowych
W zależności od udzielonej zgody lub innej podstawy prawnej przetwarzamy dane osobowe w celu odpowiedzi na e-maile wysłane przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail Redakcji (podstawa rawna: RODO art. 6 ust. 1 lit. c).
6. Przekazywanie danych osobowych
Dane udostępniane są:
1) uprawnionym organom państwowym w przypadku zwrócenia się z takim wnioskiem/żądaniem,
2) oraz powierzane: dostawcom oraz wykonawcom systemu teleinformatycznego.
7. Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Administrator nie przekazuje danych poza Unię Europejską.
8. Okres przewarzania danych osobowych
Dane są przechowywane przez okres świadczenia użytkownikom usług, a także po ich zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem usługi,
2) zachowania ciągłości w kontaktach, w celu świadczenia użytkownikom usług na jak najwyższym poziomie,
3) archiwizacyjnych,
4) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
maksymalnie przez okres 5 lat, liczonych od dnia ostatniego kontaktu użytkownika z Redakcją.
9. Wymóg podania danych
1) Korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne.
2) Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do nawiązania kontaktu z Redakcją przez formularz kontaktowy.
3) Konsekwencją niepodania danych obligatoryjnych jest brak możliwości nawiązania kontaktu przez formularz kontaktowy.
4) Poza danymi oznaczonymi jako obowiązkowe, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
10. Prawa użytkownika
1) Użytkownik posiada prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
e) przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO.
2) W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
3) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
4) W przypadku, kiedy osoba, której dane dotyczą wystąpi z żądaniem wykonania uprawnień użytkownika, Administrator jest zobowiązany spełnić lub odmówić spełnienia żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. W przypadku skomplikowanego charakteru żądania lub dużej liczby żądań, Administrator może wydłużyć termin realizacji żądania o kolejne dwa miesiące informując osobę, której dane dotyczą w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyny opóźnienia.
5) Administrator zachowuje staranność, aby przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywało się zgodnie z RODO. W tym celu wdrożył środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się z zachowaniem zasady ochrony praw i wolności użytkownika a w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

kontakt@imprezowoplenerowo.pl

Kalendarium wydarzeń

Ostatnio dodane